வேலை ஆட்கள்

வேலை ஆட்கள்

வேலை செய்ய ஆட்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதற்காக அவர்களை எப்போதும் வேலை செய்து கொண்டே இருக்கச் செய்வது சிறந்த தலைமைப் பண்பு அல்ல.

கார்த்திக் சிதம்பரம்

Category: Quotes
Share
Download Download
Top