“அதிர்ஷ்டம் பணத்தில் இல்லை – உடல் மன நலத்தில் தான்.”

“அதிர்ஷ்டம் பணத்தில் இல்லை – உடல் மன நலத்தில் தான்.”

– கார்த்திக் சிதம்பரம்

Category: Quotes
Share
Download Download
Top