இனிய மகளிர் தின நல்வாழ்த்துகள்

இனிய மகளிர் தின நல்வாழ்த்துகள்

வெற்றி பெறும் குழுக்களில், நிறுவனங்களில் பெண்களின் தலைமையும் பங்களிப்பும் மிக அதிகம்.

‘இனிய மகளிர் தின நல்வாழ்த்துகள்’

நன்றி.

கார்த்திக் சிதம்பரம்

Category: Wishes
Share
Download Download
Top